Osteopatyczne leczenie zapalenia zatok przynosowych

Buch_Ostern

Osteopatyczne leczenie zapalenia zatok przynosowych u pacjentów ze współistniejącym bólem głowy z dysfunkcją cranialno – skroniową (CMD)

_

Badaniu poddano: Ośmiu pacjentów w wieku od 20 do 57 lat.

_
Zastosowana metoda badawcza:
Cztery sesje osteopatyczne w odstępach dwutygodniowych, następujących po osteopatycznym drenażu zatok.

_
Cel badnia:
Wyniki pomiarów zostały udokumentowane dziennikiem bólu głowy wg koncepcji niemieckiej – Migrena i Bóle Głowy (DMKG). Analizę funkcjonalną okluzji wykonano za pomocą specjalnego
testera artykulacji.

_

Tło
W tym badaniu zastosowanie techniki drenażu zatok opony twardej u pacjentów z rozpoznaniem CMD oraz współistniejącym bólem głowy, miało na celu poprawę drenażu naczyń żylnych czaszki.
Zbadano, czy leczenie poprawia natężenie, czas trwania i częstotliwość parametrów bólu głowy, czy lęk spowodowany nawracającymi bólami głowy ulega zmniejszeniu oraz czy rozwój okluzji
przebiega harmonijnie wraz z funkcjonalnym obciążeniem ciśnieniowym zębów.

_
Metodologia
Ośmioro pacjentów w wieku od 20 do 57 lat skorzystało z czterech sesji osteopatycznych w odstępie dwóch tygodni, zgodnie z osteopatycznymi zasadami drenażu zatok. Wyniki pomiarów
zostały udokumentowane dziennikiem bólu głowy wg koncepcji niemieckiej – Migrena i Bóle Głowy (DMKG). Analizę funkcjonalną okluzji wykonano za pomocą specjalnego testera artykulacji.
Podczas fazy studyjnej w grupie nie wystąpiło przedwczesne zakończenie uczestnictwa w badaniu.

_
Wyniki
Analiza statystyczna obserwowanych różnic wykazała istotność dla intensywności parametrów (F (3,18) = 6,09, p = 0,00) i czasu trwania (F (3,15) = 8,20, p = 0,01). Przegląd parametrów częstości
bólu głowy i przyjmowania leku nie wykazał istotnych różnic. Analiza opisowa wykazała zmniejszenie wszystkich parametrów w trakcie badania. Wizualna ocena z wykorzystaniem testera artykulacji ujawniła polepszenie kontaktu w okluzji u czterech pacjentów oraz harmoniczne zrównoważenie okluzji u trzech z ośmiu pacjentów.

_
Wniosek
Cztery zabiegi osteopatyczne z zastosowaniem technik drenażu zatoki opony twardej wykazały pozytywny wpływ na wspomniane parametry docelowe. Pożądane jest planowanie dalszych badań klinicznych, w celu potwierdzenia wyników.

No Comments

Leave a Comment