Korelacja aparatu żucia z funkcją motoryczną oka

Buch_Ostern

Korelacji aparatu żucia z funkcją motoryczna oka. Systematyczny przegląd piśmiennictwa.

Autor: Visna Brown

Tło:
Dysfunkcje cranio – żuchwowe (CMD) to zespól objawów, wpływających na staw skroniowożuchwowy oraz powiązane z nim struktury. Badania wykazały ścisły związek pomiędzy aparatem żucia a narządem wzroku. Celem pracy jest przeprowadzenie systematycznego przeglądu literatury oraz zbadanie, czy istnieje związek pomiędzy dysfunkcją aparatu żucia a zaburzeniami układu oka.

_
Metodyka:
Przegląd literatury w internetowych bazach danych (PubMed, EMBASE i Cochrane Library). W celu wybrania odpowiednich badań, został przeszukany system metadanych MESH. Oparto się jedynie na badaniach oryginalnych. Wyniki badań rozpowszechnionych oraz badań kliniczno – kontrolnych zostały przeanalizowane za pomocą odpowiednich narzędzi.

_
Wyniki:
W niniejszym przeglądzie literatury zostało uwzględnionych dwanaście artykułów. Sześć z nich to badania rozpowszechnione, pozostałe sześć to badania kliniczno-kontrolne. Wszystkie badania zostały podzielone na cztery kategorie: częstość występowania pogorszenia wzroku u pacjentów z wadą zgryzu (n = 6), korelacja pomiędzy CMD a zaburzeniami motoryki oka (n = 4), korelacja pomiędzy okiem dominującym a ustawieniem głowy i żuchwy (n = 1), oraz wpływu na wizualnie obserwowany nakład pracy mięśni żucia (n = 1).

_
Wnioski:
Przeprowadzone badanie nie dostarczyło wystarczających dowodów. Niemniej jednak, istnieje tendencja powiązań pomiędzy CMD oraz zaburzeniami motoryki oka. Ustalenie przyczyny nie jest jednak możliwe. Konieczne byłoby ustalenie dalszych badań, o lepszej jakości metodologicznej.

No Comments

Leave a Comment