Wpływ zastosowania technik osteopatycznych dla komory IV (CV4) na autonomiczny układ nerwowy u osób zdrowych

Buch_Ostern

Autor: Maren Holsten (B.S. Ost.)

Tło:
W dzisiejszych czasach coraz więcej osób odczuwa negatywne aspekty stresu. Długotrwały disstress może prowadzić do trudności adaptacyjnych autonomicznego układu nerwowego, czego następstwem mogą stać się poważne choroby. Celem tego randomizowanego badania kontrolnego, jest określenie wpływu zastosowania techniki osteopatycznej – ”Kompresja komory czwartej (CV4)” na wskaźniki stresu oraz subiektywną percepcję stresu u osób zdrowych, jak również jej pozornego wpływu na procesy leczenia.

Metody:
Badaniem objęto dwadzieścia jeden zdrowych ochotników w wieku od 19 do 50 lat, podzielonych na dwie demograficznie jednorodne grupy (I: n = 10 i K: n = 11). W celu zbadanie reakcji AUN
poddano pomiarowi zmienność częstości rytmu serca przed i po wykonaniu techniki CV4 oraz w pięciominutowych okresach odpoczynku w wartościach średnich parametrów SDNN, w porównaniu do wartości LF, HF i LF/HF. Poza tym, zbadano subiektywne odczucie stresu za pomocą wizualnej skali analogowej 0 – 100 mm – następnie sprawdzono porównanie.

Wyniki:
SDNN zmniejszyło się w grupie interwencyjnej o 3,9 ms oraz wzrosło o 2,3 ms w grupie kontrolnej. LF obniżyło się o 54,4 ms² w grupie w której przeprowadzono technikę CV4, natomiast
zwiększyło się o 154,6 ms² w grupie kontrolnej. HF obniżyło się do wartości 103,6 ms² w grupie interwencyjnej, natomiast w grupie kontrolnej osiągnęło wartość 124,7 ms². Stosunek LF/HF zmniejszył się o 0,07 w grupie interwencyjnej, natomiast w grupie kontrolnej 0.14. W subiektywnym odczuciu stresu, stres zmniejszył się o 13,3 mm / VAS, natomiast w grupie kontrolnej o 8 mm / VAS.

Wniosek:
Osteopatyczna technika CV4 nie ma znaczącego wpływu na HRV. Pomiar subiektywnego odczucie stresu pokazuje wyraźne zmniejszenie odczucia stresu podczas zastosowania tej techniki, można wiec wnioskować, że technika ta, może przyczynić się do zmniejszenia stresu.

No Comments

Leave a Comment