Wpływ OMT na wysiękowe zapalenie ucha po przebytym ostrym zapaleniu ucha środkowego u dzieci

PL_120_OMT Mittelohr

Wprowadzenie

Ostre zapalenie ucha występuje bardzo często w wieku dziecięcym. W dużym wieloośrodkowym[1] europejskim badaniu przeprowadzonym na grupie 5864 dzieci poniżej szóstego roku życia stwierdzono osiemnastoprocentową zachorowalność na zapalenie ucha środkowego. 22,8% dzieci pochodzących z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Szwecji i Wielkiej Brytanii przechodziło w ciągu roku więcej niż jeden epizod ostrego zapalenia ucha środkowego. Starsze badanie przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazało, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia 40% dzieci chorowało na zapalenie ucha środkowego. W ciągu pierwszych dwunastu miesięcy odsetek ten wzrastał do 60%, a w ciągu pierwszych dwóch lat życia wśród przebadanej grupy wynosił ponad 90%[2]. Poza samym bolesnym zapaleniem ucha środkowego, szczególny niepokój budzą jego powikłania. W niektórych przypadkach może dochodzić do zapalenia wyrostka sutkowatego, bądź też do innych infekcji obszaru głowy i szyi. Zdecydowanie częściej dochodzi do przetrwałego wysiękowego zapalenia ucha, które może prowadzić do perforacji błony bębenkowej. Wysięk ten jest często skutkiem przejściowej przewodzeniowej utraty słuchu, będącej przyczyną opóźnienia rozwoju mowy i innych mogących budzić niepokój problemów wczesnodziecięcych. Poza antybiotykoterapią wiele dzieci poddawanych jest zabiegowi operacyjnemu polegającemu na usunięciu zalegającej wydzieliny oraz założeniu drenika wentylacyjnego.

 

Cele

Doktor Karen Steele wraz z zespołem przeprowadziła badanie dodatkowej nieinwazyjnej osteopatycznej terapii manipulacyjnej (OMT) skierowanej na wspomaganie leczenia wysiękowego zapalenie ucha po przebytym ostrym zapaleniu ucha środkowego. W celu oceny skuteczności autorzy w ciągu 30 dni oceniali czas utrzymywania się wysiękowego zapalenie ucha. Jedna grupa otrzymywała standardowe leczenie medyczne, natomiast w drugiej dodatkowo wykonano trzykrotną terapię osteopatyczną zgodną z wystandaryzowanym protokołem.

 

Metody

43 pacjentów w wieku między 6 miesiącami i 2 latami zostało włączonych do badania po uprzedniej klasyfikacji. W analizie statystycznej uwzględniono jedynie dane dotyczące tych uszu, które na początku badania wykazywały zmiany w tympanometrii, co wskazywało na zmienioną ruchomość błony bębenkowej. W sumie przeprowadzono tympanometrię 76 uszu (po 38 z obydwu grup) i 61 uszu poddano analizie za pomocą reflektometrii akustycznej (31 z grupy poddawanej standardowemu leczeniu i 30 z grupy OMT). Dane zbierano w trakcie trwania całego badania, zachowując odstępy jednotygodniowe. Protokół składał się z 9 technik:

  • BLT (balance ligamentous tension) – balansowania napięć więzadłowych obydwu stawów krzyżowo-biodrowych
  • MFR (myofascial release) – rozluźnienia mięśniowo-powięziowego przejścia piersiowo-lędźwiowego i przepony
  • Terapii klatki piersiowej za pomocą MFR lub BLT
  • MFR w obszarze szyjno-piersiowym (górnego otworu klatki piersiowej)
  • BLT obszaru szyjnego
  • Leczenia połączenia szyjno-czaszkowego z wykorzystaniem inhibicji podpotylicznej
  • Techniki drenowania zatok szyjnych
  • Techniki dekompresji potylicy
  • Techniki dekompresji SSB (synchondrosis sphenobasilaris)

 

Wyniki

Grupa OMT po 2 tygodniach stosowania terapii wykazała znaczącą poprawę w zakresie wysiękowego zapalenia ucha określaną za pomocą analizy tympanogramu (OR, 2,98; 95% przedział ufności, 1,16, 7,62; test χ2 p= 0,02). Także ocena reflektogramów akustycznych wykazała istotną poprawę po upływie 2 tygodni (z= 2,05; p= 0,02). Nie stwierdzono istotnych statystycznie zmian bezpośrednio przed lub po terapii osteopatycznej.

 

Wnioski

W badanej próbie zastosowany dodatkowo do standardowego leczenia medycznego protokół OMT pozwolił na szybsze wyleczenie wysiękowego zapalenia ucha będącego powikłaniem zapalenia ucha środkowego. Na podstawie uzyskanych wyników autorzy wysnuli wniosek, że zaproponowany protokół OMT może stanowić niefarmakologiczną i niechirurgiczną terapię wspomagającą standardowe leczenie wysięku ucha u dzieci.

 

Piśmiennictwo

Steele KM, Carreiro JE, Viola JH, Conte JA, Ridpath LC (2014) Effect of osteopathic manipulative treatment on middle ear effusion following acute otitis media in young children: a pilot study. J Am Osteopath Assoc., 114(6):436-47. doi: 10.7556/jaoa.2014.094.

1 Liese JG, Silfverdal SA, Giaquinto C, Carmona A, Larcombe JH, Garcia-Sicilia J, Fuat A, Garces-Sanchez M, Arroba Basanta ML, Muños Hiraldo E, Cantarutti L, Kroeninger W, Vollmar J, Holl K, Pirçon JY, Rosenlund MR (2014). Incidence and clinical presentation of acute otitis media in children aged <6 years in European medical practices. Epidemiology and Infection, 142(8), 1778–1788. http://doi.org/10.1017/S0950268813002744

2 Paradise JL, Rockette HE, Colborn DK, Bernard BS, Smith CG, Kurs-Lasky M, Janosky JE (1997) Otitis media in 2253 Pittsburgh-area infants: prevalence and risk factors during the first two years of life. Pediatrics, 99(3):318-333.

No Comments

Leave a Comment