Pozytywny wpływ osteopatycznej terapii manipulacyjnej na kontrolę bólu w przypadku urazów rdzenia kręgowego

PL - 99 - Positive Wirkung

Ból występujący u 65-80% procent pacjentów z urazem rdzenia kręgowego stanowi poważny i częsty problem. Jedna trzecia osób z tym rozpoznaniem cierpi z powodu silnych bólów, które wywierają negatywny wpływ na jakość życia, ciężkość choroby oraz stopień niepełnosprawności, w znacznym stopniu utrudniając również rehabilitację. Dodatkowo w przypadku urazu rdzenia często dochodzi do rozwoju allodynii i hiperalgezji.

Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu (The Internationale Association of the Study of Pain) sklasyfikowało dwa główne rodzaje bólu towarzyszące urazom rdzenia kręgowego: ból nocyceptywny oraz ból neuropatyczny. Ponieważ obydwa typy bólu różnią się pod względem patofizjologii, ich skuteczne leczenie jest często dużym wyzwaniem terapeutycznym.

W eksperymentalnym badaniu przeprowadzonym przez grupę włoskich uczonych z Instituto Superiore di Osteopatia oraz z oddziału szpitalnego Niguarda Ca‘ Granda Hospital w Mailand sprawdzano efekty stosowania konwencjonalnej farmakoterapii oraz osteopatycznej terapii manipulacyjnej w zwalczaniu przewlekłego bólu występującego u pacjentów z urazami rdzenia kręgowego.

W badaniu wzięło udział 47 pacjentów z urazem rdzenia kręgowego; 26 z nich cierpiało z powodu bólu nocyceptywnego i neuropatycznego, a u 21 zdiagnozowano czystą postać bólu neuropatycznego. 33 pacjentów miało całkowite uszkodzenie rdzenia (stopień A w Międzynarodowej Klasyfikacji Urazów Rdzenia Kręgowego ASIA), a 14 pacjentów doznało częściowego urazu rdzenia (stopień B, C i D w Klasyfikacji ASIA). W randomizowany sposób pacjenci zostali włączeni do grupy, w której stosowano farmakoterapię lub do grupy z terapią osteopatyczną. Wyniki badania zbierano za pomocą werbalnej skali numerycznej (VNS).

Pacjenci, u których stosowano farmakoterapię, po trzytygodniowym okresie badania uzyskali dwudziestoczteroprocentową poprawę w odniesieniu do odczuwanego bólu. Pacjenci z grupy osteopatycznej, po takim samym okresie, uzyskali poprawę na poziomie szesnastu procent. Obydwie formy terapii stosowane osobno nie pozwoliły na osiągnięcie dalszej redukcji bólu, gdy dokonano ponownego pomiaru w późniejszym czasie. Jednakże połączenie podejść terapeutycznych (farmakoterapii i osteopatii) pozwoliło uzyskać dalszą istną poprawę wyrażającą się złagodzeniem bólu nocyceptywnego i neuropatycznego.

Przytoczone wyniki dowodzą, że osteopatyczna terapia manipulacyjna jest praktycznym, alternatywnym sposobem leczenia i kontroli bólu u pacjentów z urazem rdzenia kręgowego, u których nie można zastosować konwencjonalnej farmakoterapii. Co więcej, podejście osteopatyczne stanowi wartościowe rozszerzenie i uzupełnienie stosowanej farmakoterapii, podnosząc jej skuteczność i przyczyniając się do zwiększenia powodzenia prowadzonego leczenia.

Piśmiennictwo: Arienti C, Daccò S, Piccolo I, Redaelli T. Osteopathic manipulative treatment is effective on pain control associated to spinal cord injury. Spinal Cord. 2011 Apr;49(4):515-9. doi: 10.1038/sc.2010.170. Epub 2010 Dec 7.

No Comments

Leave a Comment