Oddziaływanie techniki CV-4 na autonomiczny układ nerwowy

PL - 91 - Wirkung-der-CV-4-Technik

Dysfunkcje układu autonomicznego odgrywają istotną rolę w powstawaniu przewlekłego bólu. U pacjentów cierpiących z powodu fibromialgii oraz mięśniowo-szkieletowych i mięśniowo-powięziowych zespołów bólowych wykazano podwyższoną aktywność układu współczulnego. U dzieci z zespołem jelita drażliwego także stwierdzono zaburzenie równowagi pomiędzy sympatykotonią i wagotonią. Kompresja IV komory (CV-4) stosowana jest w celu poprawy funkcji mózgu i nerwów czaszkowych. Niektórzy terapeuci przypuszczają również, że technika ta ma regulujący wpływ na autonomiczny układ nerwowy, aczkolwiek leżące u podstawy takiego oddziaływania mechanizmy fizjologiczne nie są dotychczas wyjaśnione w wystarczającym stopniu. „Hormony stresu“ – adrenalina i noradrenalina – będące neuroprzekaźnikami autonomicznego układu nerwowego mogą służyć jako wskaźnik podwyższonej aktywności układu współczulnego, natomiast dopaminie przypisuje się funkcję zmniejszania odczuć bólowych.

Brazylijsko-hiszpański zespół badaczy składający się z osteopatów i fizjoterapeutów przeprowadził randomizowane badanie z próbą kontrolną (RCT) mające na celu sprawdzenie wpływu techniki CV-4 na autonomiczny układ nerwowy. W tym celu 40 dorosłych osób przydzielonych zostało do grupy terapeutycznej (CV-4) lub do grupy placebo (nieterapeutyczny dotyk potylicy). W obydwu grupach dokonywano pomiaru stężenia katecholamin w osoczu, ciśnienia krwi oraz częstotliwości pracy serca przed terapią i bezpośrednio po niej.

Wyniki pokazały obniżenie poziomu noradrenaliny, ciśnienia skurczowego oraz częstotliwości rytmu serca, które wystąpiły w obydwu grupach. Z tego powodu nie można dostrzegać bezpośredniej zależności między techniką CV-4 a otrzymanymi rezultatami. Dodatkowo w grupie kontrolnej stwierdzono wzrost poziomu dopaminy po zastosowanej terapii placebo.

Na podstawie uzyskanych wyników autorzy doszli do wniosku, że kompresja IV komory wprawdzie nie ma bezpośredniego wpływu na poziom katecholamin w osoczu, na ciśnienie krwi, czy też na częstotliwość pracy serca, jednakże potrzebne są dalsze badania, aby wyjaśnić mechanizmy fizjologiczne i skuteczność kliniczną techniki CV-4 w odniesieniu do regulacji funkcji układu autonomicznego oraz radzenia sobie z bólem.

Piśmiennictwo: Cardoso-de-Mello-e-Mello-Ribeiro AP, Rodríguez-Blanco C, Riquelme-Agulló I, Heredia-Rizo AM, Ricard F, Oliva-Pascual-Vaca Á. Effects of the Fourth Ventricle Compression in the Regulation of the Autonomic Nervous System: A Randomized Control Trial. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine : eCAM. 2015;2015:148285. doi:10.1155/2015/148285.

No Comments

Leave a Comment