Czy rośnięcie boli? – osteopatia wieku dziecięcego

PL - Wachstumsschmerzen

Bóle wzrostowe są bólami idiopatycznymi o łagodnym charakterze i stanowią one częstą postać bólu mięśniowo-szkieletowego wieku dziecięcego. Głównym objawem jest nagle rozpoczynający się ból – zazwyczaj w obydwu kończynach dolnych – występujący w nocy, trwający od pół godziny do dwóch godzin. Ruchomość stawów nie jest ograniczona (1). Przyczyna dolegliwości do chwili obecnej nie została w wystarczającym stopniu wyjaśniona. Nowe badania stwierdziły istnienie związku z zespołem niespokojnych nóg, bólami głowy i bólami dolnych partii pleców (2). Do branych pod uwagę czynników wpływających na występowanie objawów zalicza się hipermobilność, postawę ciała, uwarunkowania krążeniowe, zmęczenie mięśni po intensywnej aktywności fizycznej oraz brak żelaza lub witaminy D (3). Inne badania wykazały obniżenie progu bólowego i więcej bolesnych punktów uciskowych u dzieci z bólami wzrostowymi (4). Wiele badań wskazuje również na brak związku między bólami a skokami wzrostu u dzieci (1).

Poniżej pragniemy przedstawić wyniki interesującego projektu zrealizowanego przez Andreę Renninghoff, która sprawdzała wpływ terapii osteopatycznej u dzieci z bólami wzrostowymi. Obecnie praca ta przygotowywana jest do publikacji na łamach specjalistycznego periodyku lekarskiego. O ile nam wiadomo, dotychczas nie ukazała się jeszcze żadna publikacja na ten temat.

_

Abstrakt:

Wpływ terapii osteopatycznej na próg bólu kompresyjnego i inne parametry bólowe u dzieci z bólami wzrostowymi. Badanie randomizowane z próbą kontrolną.

Celem pracy było zbadanie wpływu terapii osteopatycznej na próg bólu uciskowego i inne rodzaje bólu u dzieci w wieku 6-15 lat z bólami wzrostowymi.

Metodologia: 21 dzieci z bólami wzrostowymi w sposób randomizowany zaklasyfikowano do grupy interwencyjnej (GI, n=11) lub do grupy kontrolnej (GK, n=10). Dzieci z grupy kontrolnej zostały umieszczone na liście oczekujących i po ukończeniu badania zostały poddane takiej samej terapii osteopatycznej (4x przez dwa tygodnie). Próg bólu uciskowego był określany i mierzony w 7 miejscach ciała. Wystandaryzowany kwestionariusz badawczy zawierał pytania dotyczące intensywności bólu, jego częstotliwości i czasu trwania. Testu i retestu dokonywano w cotygodniowych odstępach. Dane obliczano za pomocą testu ANOVA lub Friedmanna dla wyników parametrycznych; miarę siły efektu wyrażono za pomocą cząstkowego ɳ2.

Wyniki: żadna z obydwu grup nie wykazała istotnej różnicy statystycznej w progu bólu kompresyjnego w porównaniach międzygrupowych. Istotne statystycznie i znaczące klinicznie były różnice w intensywności i częstotliwości bólu. Różnica międzygrupowa w intensywności bólu wynosiła pod koniec badania -2,69 punktu na skali VAS (F= 3,108; df= 3; p=0,033; ɳ2= 0,1410). Częstotliwość bólu uległa zmniejszeniu -2,89 w przeciągu dwóch tygodni (GI) (F= 2,758, df= 3; p=0,05; ɳ2= 0,127).

Wnioski: Sekwencja terapii osteopatycznej oparta na wynikach badania pacjenta wywarła pozytywny wpływ na intensywność i częstotliwość bólu u dzieci z bólami wzrostowymi. Zaobserwowano również tendencję do zmiany progu bólu kompresyjnego, jednakże wynik ten nie osiągnął poziomu istotności statystycznej.

_

Źródła:

(1) Evans A (2008). Growing pains: contemporary knowledge and recommended practice. Journal of Foot and Ankle Research, 1(1);1-5

(2) Donnelly T, Bott A, Bui M, Goh S, Jaanistze T, Chapman C, Crawford M, Hopper JL, Champion D. Common Pediatric Pain Disorders and Their Clinical Associations. Clin J Pain. Epub ahead pf print 2017 Mar 07

(3) Uziel Y, Hashkes PJ et al. (2007). Growing pains in children. Pediatric Rheumatology. 2007, 5:5

(4) Hashkes P, Friedland O, Jaber L, Cohen A, Wolach B, Uziel Y (2004). Children with growing pains have decreased pain threshold. J. Rheumatol., 2004, 31: 610-613

No Comments

Leave a Comment